Matrikulært arbejde

Vi har specialiseret os i alt arbejde indenfor det matrikulære område.

Kontakt os

Tvilum Landinspektørfirma A/S har mange års erfaring med alle typer af matrikulære sager. Vi råder over en række beskikkede landinspektører og specialister med stor erfaring og faglig viden inden for det matrikulære område. Vi kan indgå i hele processen fra idéen opstår til den matrikulære ændring er registreret. 

Ønsker du at udstykke din ejendom eller foretage en anden matrikulær forandring, undersøger vi de juridiske bindinger og finder ud af, om den ønskede ændring kan lade sig gøre, eller hvilke andre muligheder der er for at realisere det ønskede. Vi lægger stor vægt på at indgå i en tæt dialog med dig/jer, således at I er med i hele processen.

Hvis du er i tvivl om placeringen af skellet mellem din og naboens ejendom, kan vi foretage en skelretablering. Som landinspektører er vi uvildige i relation til skellets placering, dvs. at vi arbejder uden partsinteresser, når vi tager stilling til placering af skellet.

Vi tilbyder:

Hvis du har en ejendom som du ønsker at udstykke til to eller flere ejendomme. Det kan være med henblik på at sælge dele af din grund eller til at lave ejendomsudvikling. 

Her kan vi hos Tvilum være med fra start til slut i processen, men udstykningsplaner, opmåling, afsætning af nye skel og rådgivning.

Skal der udvikles til større udstykningsprojekter kan vi i Tvilum også være den bedste sparringspartner i alle dele af planlægningsprocessen, byggefasen og den afsluttende registrering af bygninger og nye matrikulære forhold.

Er der tvivl om hvor skellet ligger? Uenighed om skellet kan føre til nabostridigheder, så tag fat i os til at få fastlagt skellet. 

Der kan være mange årsaget til at der hersker tvivl om en skelgrænse. Det kan være at der er sket ændringer i hvordan arealer anvendes som kan have betydning for at man er kommet i tvivl om hvor en ejendomsgrænse ligger. Der kan også være kommet nye ejere og nye oplysninger som der skal tages stilling til, 

Vi står klar til at hjælpe med at samle oplysninger og data og vurdere, hvorvidt dokumenter og data stemmer overens med de aktuelle forhold på jeres ejendom. Skal der indgås aftaler om arealoverførsel eller er der vundet hævd kan v også hjælpe med det.


Hvis der er opstået uenighed mellem dig og din nabo om, hvor skellet mellem jeres ejendomme er placeret, bør man få en landinspektør ud til at fastlægge skellet. 

Dette kan evt. gøres ved en skelforretning. Her mødes parterne ved det omstridte skel sammen med en landinspektør, som kan fastlægge skellets placering

 Det kan være at der er vundet hævd over et areal hvis ejer ikke har være bekendt med hvor skellet har ligget, eller har set bort fra at andre har brugt et areal der førhen ikke var deres at råde over. 

I nogle tilfælde kan der være tale om at der er behov for at sikre en særlig aftale indgået mellem ejere af to eller flere ejendomme. Her kan man få tinglyst en servitut på en ejendom, således at fremtidige ejere er underlagt samme aftale. 


Sammenlægning af ejendomme

En sammenlægning af ejendomme vil ofte være kombineret med inddragelse af matrikelnumre. Hvis fx to faste ejendomme, der består af henholdsvis ét matrikelnummer og to matrikelnumre, ønskes registreret i matriklen som ét matrikelnummer. 

Hvornår kan dette være relevant af lave sammenlægning?

I byggereglementet er der nogle restriktioner for hvordan man må placere en bygning i forhold til skel. bygninger må ikke går indover skel og for de fleste bygninger er der et afstandskrav som skal overholdes. Har man en ejendom bestående af flere mindre matrikler kan der være en fordel at sammenlægge matriklerne til én matrikel. 

Dette kan også være relevant hvis et helt matrikelnummer ønskes solgt til en anden ejendom, hvor det handlede areal skal være ét matrikelnummer efter handel.

​Ønsker man måske at sælge eller købe et stykke jord (ikke en hel ejendom) for at forøge egen ejendom kan lave en arealoverførsel. Her forstås, at areal overføres fra en samlet fast ejendom til fx en anden samlet fast ejendom.

Størrelsen og ejendomsvurdering af arealet der ønskes overført er med til at bestemme hvordan en overførsel kan håndteres. ved mindre arealer er der mulighed for at gennemføre med værdierklæring.

Som landinspektørfirma kan vi også udarbejde og tinglyse skøde for handelen.

Iflg. § 61 i Lov om offentlig veje skal der ske udskillelse af alle kommunale veje. Der er stadig mange veje der ikke er blevet udskilt i matriklen og vi råder til at denne opgave løbende løses i forbindelse med gennemførelse af andre matrikulære sager. 

Der kan også være mange forhold i forbindelse med håndtering af private fællesveje. Det kan være der er et ønske om at ned- eller omlægge vejforløb, og det kan kræve flere hensyn at forholde sig til. Tag derfor gerne fat i os til at håndtere sagen fra start til slut.   

Tvilum Landinspektørfirmaet kan hjælpe med at udforme servitutter og få den tinglyst, og kan også håndtering rådgivning og anmodning for aflysning af servituter.

I forbindelse med udstykningsopgaver vil der være behov for at udforme en servituterklæring, som skal tinglyses, om fordeling af gældende servituter på restejendom og nye ejendomme.

Det kan også være relevant at overveje at pålægge nye servituter i forbindelse med udstykning af egen ejendom. Dette kan sikre udsigtsforhold, særlige adgangforhold til fx. natur og offentlige områder, placering af kommende byggefelter m.m..

Hvad er en servitut/deklaration?

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Typisk kan en servitut  indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, eller hvordan din ejendom skal være tilsluttet forsyningsnettet.

Eksempler på hvad en servitut kan indeholde:

 • Bestemmelser for fælles afløbsledninger og/eller forsyningsledninger
 • Bestemmelser for vedligeholdelse og brugsret til en fælles indkørsel
 • Offentlig brugsret til en sti, der går gennem din grund.
 • Bestemmelser for, hvor højt dit hus må være.
 • Specifikke krav til højden på hæk og hegn.

Før en servitut er gældende skal den være tinglyst. 

Kan du få ophævet/aflyse en servitut?

Om en servitut kan ophæves eller ej kommer helt an på servituttens indhold. Det er ikke lige til at ophæve en servitut, da det i udgangspunktet kun er den / de personer eller den myndighed, der har påtaleretten til den pågældende servitut, som kan ophæve den.

Kontakt Tvilum for rådgivning og opgaver vedrørende servituter på din ejendom.


Processen ved en typisk matrikulær sag - kort fortalt

I forbindelse med de matrikulære sager tager vi os af hele sagen fra A-Z. Når det er afklaret, hvorvidt der er juridisk grundlag for at gennemføre den ønskede forandring, foretager vi opmåling i marken og fastlægger det eksisterende skel. Herefter udarbejder vi de fornødne dokumenter til sagen:

 • Måleblad 
 • Ændringskort 
 • Skematisk redegørelse
 • Servitutattest: fordeling af ejendommens servitutter 
 • Håndtering af pantehæftelser: uskadelighedsattest eller relaksation
 • Bemyndigelser fra ejerne
 • Erklæringer vedr. private fællesveje
 • Grøn erklæring og Hvid erklæring
 • Øvrige relevante dokumenter afhængig af sagstype

Sagen skal herefter godkendes hos kommunen, hvorefter den kan indsendes til godkendelse hos Geodatastyrelsen og efterfølgende registreres i Tingbogen. Er der tale om en arealoverførsel, kan vi også udarbejde og tinglyse skøde for det pågældende areal. 

Vi foretager ligeledes afmærkning af de nye skel og udarbejder ejendomskort, der viser den, eller de, nye ejendomme.